White Hat SEO a Black Hat SEO techniky

White Hat SEO a Black Hat SEO techniky

V tomto článku predstavím jednotlivé techniky SEO optimalizácie, ktoré metódy sú z hľadiska SEO najpresnejšie a ktorým technikám SEO je lepšie sa vyhnúť. Tieto techniky môžu byť rozdelené na povolené, tzv. White hat SEO a zakázané, tzv. Black hat SEO.

 

White Hat SEO techniky

Do tejto skupiny patria techniky SEO ktoré sú na optimalizáciu nielen povolené, ale priamo vyhľadávané a vyhľadávače ich použitiu prikladajú veľký význam. V minulosti patrili do tejto kategórie takmer všetky SEO techniky, pretože vyhľadávače neboli schopné rozpoznať podvodný charakter. Ako sa algoritmy vyhľadávačov vyvíjali a zlepšovali, postupne sa niektoré používané techniky stali zakázanými a penalizovanými, takže vzniklo rozdelenie na White hat SEO a Black hat SEO.

 


Techniky ovplyvňujúce ON-PAGE faktory

 

Copywriting

Copywriting je jednou z najdôležitejších oblastí techník SEO, pretože pomáha vytvárať texty atraktívne pre vyhľadávače. Správne napísaný text by mal obsahovať dostatočné množstvo kľúčových slov, pre ktoré sú stránky optimalizované.  4-7% z celkového počtu slov v texte je uvedená ako optimálna hodnota.

Ďalším pravidlom, ktoré sa má dodržiavať pri vytváraní SEO obsahu, je jedinečnosť textov. Znamená to, že každý text, ktorý sa objaví na webovej stránke, by mal byť odlišný. Nemal by sa používať ani v rovnakej pasáži alebo odstavci iba s pre usporiadaným poradím viet. Vyhľadávače takéto texty vyhodnocujú ako duplicitné a význam je potom pridaný iba jednému z nich. Ostatné články s duplicitným obsahom sú spravidla ignorované. Obsah webových stránok by mal byť aj aktuálny a mal by byť pravidelne menený.

 

 

Používanie krátkych a zrozumiteľných URL adries

Adresy URL by mali byť vždy čo najkratšie a zrozumiteľné pre užívateľov. Nemali by obsahovať náhodné zhluky znakov a čísiel, čo bolo bežné najmä pri stránkach v čase vzniku a rozvoja internetu. Naopak je doporučené použitie kľúčových slov v URL adresách, čo zvyšuje relevanciu stránok vzhľadom k vyhľadávanému dopytu. Prínosom zrozumiteľných a krátkych URL adries z užívateľského hľadiska je ich ľahká zapamätateľnosť a priame prístupy k stránke priamo zadaním adresy do webového prehliadača.

 

 

Používanie značiek HTML 

Pri programovaní webových stránok (HTML ale aj XHTML) treba klásť dôraz na správne používanie formátovacích značiek, ako h1 až h6 pre nadpisy jednotlivých úrovní, výrazné písmo v texte atď. Ak je nadpis definovaný iba veľkosťou alebo farbou písma, nadpis nebude mať rovnaký význam pre vyhľadávač ako správne formátované nadpisy.

 

 

Správne vyplnenie metaznačiek

Metaznačky poskytujú základné informácie o webovej stránke, napríklad ako používa kódovanie, kto je jej autorom atď. Z hľadiska SEO je dôležité správne vyplniť hlavne metaznačku description, keywords, robots a revisit after.

 

Metaznačka description by mala obsahovať popis obsahu, ktorý sa nachádza na webovej stránke. Vyhľadávače prisudzujú tejto metaznačke pomerne veľkú váhu, preto je dôležité, aby bol správne popísaný obsah webu. Rovnako je vhodné, aby popis obsahoval kľúčové slová relevantné pre danú stránku.

 

Do metaznačky keywords (kľúčových slov) sa vložia kľúčové slová relevantné pre obsah webovej stránky. Tejto metaznačke prisudzujú rôzne vyhľadávače rôznu váhu, napriek tomu je odporúčané mať túto značku vyplnenú.

 

Metaznačka robots vyhľadávaču oznamuje, čo má daná stránka urobiť, teda či má alebo nemá indexovať, či má indexovať odkazy na tejto webovej stránke atď.

 

Metaznačka revisit after informuje robota vyhľadávača, za akú dobu má navštíviť webovú stránku, teda aká je predpokladaná doba jej aktualizácie.


Techniky ovplyvňujúce OFF-PAGE faktory

 

Linkbuilding – budovanie spätných odkazov

Táto technika z hľadiska SEO má podstatný význam, pretože pomáha pri získavaní spätných odkazov smerujúcich na webovú stránku. Pri linkbuildingu sa web registruje do katalógov, odkazy sa vkladajú do internetových diskusií, sociálnych sietí atď. Pri linkbuildingu je potrebné mať na pamäti, že odkazy smerujúce z rôznych stránok majú rôznu váhu s daným pagerankom tejto stránky. Hodnota pagerank informuje vyhľadávač o kvalite webových stránok, podľa nej potom priradí váhu aj odkazu. Rôzne sú tiež hodnotené kontextové odkazy, tzn. merané z webových stránok zaoberajúcich sa rovnakou témou ako cieľová stránka a odkazy nekontextové, teda zamerané na úplne inú tému.

 

 

Linkbaiting

Spôsob budovania odkazov prostredníctvom odkazovania je jeden z najťažších. Zmyslom linkbaitingu je vytvoriť obsah zaujímavý tak, že odkazy na webové stránky sa budú šíriť na internete, pretože stránka bude populárna medzi užívateľmi. Táto technika je niekedy označená aj ako virálny marketing.

 

 

Budovanie microsites

Microsites sú len malé rozsahom, ale sú špecializované na konkrétny produkt, produktový rad alebo službu. Ich zmysel spočíva vo vytvorení webových stránok s vysokým počtom výskytu malého okruhu kľúčových slov, čo zvyšuje relevanciu vo vyhľadávačoch. Preto pri vytvorení mikrostránky môžete dosiahnuť lepšiu pozíciu než u veľkého webu, napr. eshopu. Užívatelia sa najskôr dostanú po vyhľadaní dopytu na mikrostránku, ktorá sa následne presmeruje na hlavnú webovú stránku. Okrem toho že mikrostránka získa lepšiu pozíciu vo vyhľadávačoch, vytváranie mikrostránok má ešte jednu výhodu a to, že tieto satelitné weby poskytujú kvalitné a relevantné spätné odkazy.

 

 

 


Black Hat SEO techniky

Použitie nepovolených technik vyhľadávače dnes už pomerne ľahko odhalia a následne ich penalizujú. Penalizáciou môže byť zníženie pozície vo výsledkoch vyhľadávania alebo úplné vymazanie zo zoznamu s výsledkami vyhľadávania. V minulosti bolo skoro nemožné, aby tieto zakázané techniky vyhľadávače identifikovali, najmä v deväťdesiatych rokoch 20. storočia a kedy sa veľmi často využívali na webových stránkach. Ich popularita pramenila z toho, že webové stránky ktoré boli optimalizované pomocou Black hat SEO techník mali pre vyhľadávače veľmi vysokú relevanciu a boli umiestňované na popredných pozíciách.

 

V dnešnej dobe je ich využitie na ústupe práve vďaka zdokonaleným vyhľadávacím algoritmom a ich ľahšiemu odhaleniu. Dnes Black hat SEO techniky môžu fungovať iba vo veľmi krátkom časovom horizonte, do doby ich identifikácie vyhľadávačom a ich dlhodobý efekt je negatívny.

 

 

 

Často používané Black Hat SEO techniky

 

Cloaking

Na získanie lepších pozícií vo výsledkoch vyhľadávania sa vyhľadávačom zobrazuje iný obsah, ako vidia užívatelia. Obsah pre vyhľadávače môže byť prispôsobený na mieru algoritmom, ale návštevníkom môže naopak zobrazovať optimalizovanú webovú stránku.

 

Doorway page

Tak ako pri cloakingu je vyhľadávačom predložený iný obsah na špeciálne upravenej vstupnej stránke. Táto vstupná stránka obsahuje veľké množstvo neustále opakujúcich sa kľúčových slov alebo textových odkazov. Táto stránka je presmerovaná pomocou javascriptu na hlavnú webovú stránku, prípadne na cieľovú webstránku odkazujú na reklamné bannery.

 

Skrytý obsah

Použitie skrytého obsahu na stránke môže mať rôzne podoby. Text môže byť napríklad vložený pod obrázok alebo na pozadie vďaka farbe písma, môže byť skrytý pomocou CSS šablón alebo použitím nulovej veľkosti písma.

 

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah vzniká v prípade, ak sú identické texty vložené na viacerých rôznych URL adresách. Duplicitné obsahy vyhľadávače dokážu rozpoznať a následne indexovať iba jednu stránku s textom a ostatné ignorujú. Skôr ako o podvod sa často jedná o chybu pri programovaní webu, preto vyhľadávače duplicitné obsahy obvykle nepenalizujú.

 

Link farmy

Link farmy sa skladajú z mnohých webových stránok prepojených pomocou odkazov, čím dochádza k zvýšeniu ich pageranku. Prepojenie fariem patrí dnes k penalizovaným technikám a preto nie je vhodné odkazovať na ne a týmto spôsobom získať backlinky.

 

 

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne