SEO a spôsob jeho merania

SEO a spôsob jeho merania

Pre meranie SEO je dôležité mať napojené webové stránky na niektorý z analytických nástrojov. Najviac využívaný a pravdepodobne tiež najviac prepracovaný je v súčasnej dobe Google Analytics. Google analytics umožňuje sledovať nielen počet návštev a ich štruktúru, ale aj celý rad ďalších kritérií úspešnosti optimalizácie webových stránok. Kľúčovým ukazovateľom úspešnosti optimalizácie je návratnosť investícií, avšak dôležité je sledovať aj iné kritériá, ktoré okrem efektivity SEO poskytujú informácie na ktoré oblasti sa zamerať v rámci udržiavacej fáze optimalizácie.

 

Návratnosť investície

Najdôležitejším ukazovateľom efektivity SEO by mal byť vždy pomer výnosov plynúcich z optimalizácie a nákladov vynaložených na optimalizáciu. Tento ukazovateľ sa nazýva návratnosť investície a je označovaný skratkou ROI z anglického Return of Investments. Udáva sa v percentách – tzn. pomer výnosov a nákladov je potreba vynásobiť 100. ROI vyššie ako 100% znamená zisk a pod touto hranicou už znamená stratu.

Pred začiatkom optimalizácie stránky je teda potrebné vždy najskôr realisticky vyhodnotiť predpokladané navýšenie počtu aj hodnoty konverzií a na základe tohto výpočtu určiť prostriedky, ktoré majú byť na SEO vynaložené.

Pozície vo vyhľadávačoch

Napriek tomu, že je Google Analytics výborným analytickým nástrojom, je potrebné ho kombinovať s nejakým iným, pretože nevie sledovať pozície webových stránok vo vyhľadávačoch pre dané kľúčové slová. Sledovanie pozícií a ich zmien je bezpochyby veľmi dôležité, pretože poskytuje prvotnú informáciu o úspešnosti optimalizácie. Ak je SEO správne, pozícia webových stránok by sa mala postupne zvyšovať. K zvýšeniu pozícií nedôjde ihneď po dokončení zmien na webe, doba potrebná k zaindexovaniu zmien vyhľadávačom býva spravidla niekoľko týždňov.

Rastúce pozície vo vyhľadávačoch sú samozrejme pozitívnym signálom. Treba si však uvedomiť, že tento ukazovateľ nie je kľúčový. Oveľa dôležitejšie totiž je, či sa zvýšil počet návštev z vyhľadávačov a ich konverzný pomer.

Návštevnosť z vyhľadávačov

Pre sledovanie SEO je dôležité sa zamerať na vývoj návštevnosti z neplatených sekcií vyhľadávačov. Ak bola úvodná časť SEO optimalizácie úspešná, mali by sme sledovať nárast tejto hodnoty v čase. Tento ukazovateľ je nepriamym kritériom zvyšovania pozície vo vyhľadávačoch – čím vyššia pozícia, tým vyššia návštevnosť. Pri tomto ukazovateľovi je však nutné brať do úvahy výchylky v návštevnosti a nákupoch bežných pre sezónny tovaru. Napríklad o Vianociach je rast návštev webových stránok daný vyšším záujmom o nákup produktov a tento nárast nemusí byť nutne dôsledkom optimalizácie. Preto je vhodné návštevnosť webových stránok z vyhľadávačov porovnávať skôr medziročne.

Vstupná stránka a kľúčové slovo

Je dôležité sledovať, cez ktoré vstupné stránky užívatelia na web najčastejšie prichádzajú a cez ktoré kľúčové slová. Často využívaná vstupná stránka bude pravdepodobne veľmi dobre optimalizovaná pre dané kľúčové slovo a podľa jej vzoru je možné postupovať aj pri optimalizácii iných webových stránok. Príčinou častých prístupov cez danú vstupnú stránku môže byť tiež popularita ponúkaného produktu. Potom je vhodné sa na túto stránku zamerať v udržiavacej fáze SEO a usilovať sa o získanie čo najvyššej pozície vo vyhľadávačoch.

Miera opustenie stránky

Miera opustenia stránky sa meria pri vstupnej stránke a informuje o tom, koľko užívateľov web opúšťa priamo z tejto vstupnej stránky. Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý, pretože pomáha určiť, do akej miery je stránka optimalizovaná pre užívateľov. Ak je hodnota vysoká, užívatelia opúšťajú web ihneď na prvej strane je potrebné zanalyzovať príčiny týchto odchodov a urobiť potrebné kroky k náprave. Dôvodom vysokej miery opustenia stránky môže byť neprehľadnosť alebo nezreteľnosť webových stránok, nerelevantný obsah vzhľadom ku slovu zadanému do vyhľadávača, stránky sú nezaujímavé alebo nemajú vhodne spracovaný dizajn.

 

 

Hodnota konverzií z vyhľadávačov

Toto je jeden z najdôležitejších ukazovateľov efektivity SEO optimalizácie. Optimalizácia je úspešná, ak prinesie zvýšený počet a hodnotu konverzií, čo umožní rýchly návrat investície do SEO. V udržiavacej fáze SEO optimalizácie by sme sa mali zamerať najmä na vstupnú stránku a kľúčové slová ktoré generujú najviac konverzií, pretože je hodnota ich konverzií najvyššia. Práve pri nich by sme sa mali vždy usilovať o čo najvyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch.

 

 

Počet indexovaných webových stránok

Tento počet si je možné jednoducho overiť, ak do vyhľadávača zadáme site: vasedomena.sk. Vyhľadávač zobrazí zoznam všetkých indexovaných stránok pre daný web. Ak je počet týchto stránok nízky, môže to byť signálom nedostatočnej validity zdrojového kódu, zlého používania textových odkazov v rámci webových stránok, nesprávne tvorených URL adries či duplicitného obsahu.

 

 

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne