Koľko času potrebujete na SEO optimalizáciu

Koľko času potrebujete na SEO optimalizáciu

SEO optimalizáciu je možné opísať ako kontinuálny proces zvyšovania a udržiavania pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Už z tejto definície je jasné, že sa nejedná o krátkodobú akciu, ktorú je možné po určitom čase uzavrieť s tým, že optimalizácia je hotová a dokončená. Preto je veľmi ťažké stanoviť konkrétny čas, ktorý si SEO vyžaduje.

SEO môžeme rozdeliť dve fáze a to na tzv. vstupnú a udržiavaciu fázu. Vstupná fáza je odlišná pri nových webstránkach a pri už existujúcich webových stránkach, ale udržiavacia fáza je pre nové a zabehnuté webstránky rovnaká.

 

Vstupná fáza SEO novej webstránky

Pri novej webstránke je vstupná fáza SEO optimalizácie vykonávaná v rámci programovania a budovania stránok. Programátori by mali zabezpečiť validitu a čistotu kódu, použitie URL adries vhodných s hľadiska SEO – tzv. základnú optimalizáciu. Pri tvorbe obsahu je potom potrebné dodržiavať všeobecné zásady SEO, teda dbať na počet výskytov kľúčových slov, používanie nadpisov, odrážok a pod. Tiež je vhodné začať s linkbuildingom, teda budovaním spätných odkazov. Web je doporučené zaregistrovať aspoň do hlavných katalógov a katalógov vzťahujúcich sa k danému odboru.

V rámci vstupnej fázy je však potrebné počítať ešte s indexáciou robotov do vyhľadávačov. Pri novej stránke môže trvať mesiace, ako ho vyhľadávače objavia prostredníctvom odkazu smerujúcich z iných webových stránok. Preto je potrebné vyhľadávač na vznik nových webových stránok upozorniť zadaním URL adresy do služby určenej priamo na tento účel. Potom už vyhľadávač stránky pravidelne navštevuje a zapisuje si všetky zmeny.

Odporúčam však nechať indexovať webové stránky ihneď po ich vzniku, aj keď obsahujú len základné texty. Obava, že vyhľadávač by mohol web vyhodnotiť ako neatraktívny a že na ďalšie zmeny budete pomerne dlho čakať nie je na mieste. Pokiaľ máte na stránkach aspoň základný obsah, máte správne vyplnené kľúčové slová, názvy a ich poradie, tak vyhľadávač môže web zaradiť do výsledkov vyhľadávania hneď po indexácii.

Dĺžka vstupnej fázy SEO je priamo úmerná dĺžke výstavby webových stránok. Pri nových webstránkach je potrebné počítať aspoň s dobou jedného mesiaca, pri webových stránkach väčšieho rozsahu však celý proces bude trvať pravdepodobne dlhšie.

 

Vstupná fáza SEO pri zabehnutej webstránke

Pri už existujúcich webových stránkach prebieha vstupná fáza SEO trochu inak. Ako prvá je analýza, ktorá má za úlohu určiť problematické oblasti webstránky z hľadiska optimalizácie. Môže ísť o nevaliditu zdrojového kódu, nevhodne napísané texty či nevhodne zvolené URL adresy, nesprávne vyplnené metatagy apod.  Hneď následuje etapa, kedy je potrebné všetky tieto nedostatky napraviť. Čím sú nedostatky vážnejšie a je ich viac, tým je samozrejme optimalizácia časovo náročnejšia. Úlohu v dĺžke úprav hrá tiež veľkosť webstránky.

SEO optimalizácia sa na webstránke do výsledkov vyhľadávania nepremietne ihneď. Vyhľadávač navštevuje web v pravidelných intervaloch a indexuje všetky zmeny. Na základe zaznamenaných zmien následne zostavuje poradie výsledkov vyhľadávania. V deväťdesiatych rokoch sa výsledky vyhľadávania aktualizovali takmer zo dňa na deň. Od tej doby sa však algoritmy vyhľadávačov značne zmenili a zobrazenie výsledkov  optimalizácie možno teraz očakávať v priebehu niekoľkých týždňov.

Interval návštev robota vyhľadávača sa pre rôzne weby líšia. Všeobecne platí, že čím častejšie je aktualizovaný obsah, tým viac vyhľadávač web navštevuje. Ak teda obsah zavedeného webu neprechádzal pred optimalizáciou žiadnymi úpravami, je potrebné počítať s tým, že vyhľadávač web navštívi pravdepodobne až za niekoľko týždňov. Akonáhle sa tak stane, vyhľadávač zmeny indexuje a opäť vyhodnotí relevantnosť webu pre dané kľúčové slová. Na základe relevantnosti následne web posunie vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO optimalizácia pri zabehnutej webovej stránke bude teda pravdepodobne trvať približne 1 – 2 mesiace, v prípade vážnych nedostatkov či veľkého webu (napr. Eshopu) je potrebné počítať s ešte dlhšou dobou.

 

Udržiavacia fáza SEO

Po ukončení vstupnej fázy SEO optimalizácie prichádza etapa sledovania a udržiavania pozícií. Udržiavacia fáza je časovo omnoho menej náročná, avšak prebieha už kontinuálne a je potrebné sa jej venovať mesačne aspoň niekoľko hodín podľa veľkosti webstránky, počtu kľúčových slov a pod. V rámci tejto fázy je vykonávaný monitoring pozícií vo výsledkoch vyhľadávania, návštevnosti a jej štruktúry, počtu konverzií, hodnoty objednávok a pod.

V prípade, že dôjde k dlhodobému prepadu webstránky v niektorom z ukazovateľov, je nutné najskôr identifikovať príčiny a následne pristúpiť k náprave.

 

Ako dlho teda SEO vydrží?

Klienti sa často pýtajú, ako dlho SEO optimalizácia vydrží. Pokiaľ je v udržiavacej fáze venovaná dostatočná pozornosť všetkým sledovaným ukazovateľom a v prípade dlhodobých poklesov pristúpime k náprave nedostatkov, v dlhšom časovom horizonte by nemal byť problém dosahovať popredné pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Ak je fáza udržiavania a sledovanie zanedbávané, optimalizácia bude mať pravdepodobne skôr krátkodobý efekt a pri zmene úrovne optimalizácie u konkurencie alebo zmene algoritmu vyhľadávača bude pravdepodobne nasledovať veľký prepad pozícii vo výsledkoch.

 

Zakázané techniky SEO

V tomto článku som doteraz nespomenul dĺžku SEO optimalizácie pomocou zakázaných techník, tzv. Black Hat SEO a dĺžke ich efektu. Jedná sa o techniky, ktoré sa vyhľadávače snažia rozpoznávať a dlhodobo sa im to tiež darí. V krátkodobom horizonte však tieto techniky  majú pomerne výrazný efekt a tak pomáhajú posilniť pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Akonáhle však vyhľadávače použitie týchto zakázaných techník odhalia, nasleduje strmý prepad pozícii nadol. Pred použitím týchto zakázaných techník si musíte ujasniť, či nám ide o krátkodobý alebo dlhodobý efekt. Doporučil by som sa Black Hat SEO technikám im vyhnúť.

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne