Search Engine Marketing

Teda marketing vo vyhľadávačoch sú marketingové nástroje, ktoré Vašim webovým stránkam umožnia umiestniť sa vo vybraných vyhľadávačoch na čo najlepších pozíciách. Zmyslom je, aby užívateľovi internetu, ktorý zadá kľúčové slovo či ich frázu, bola zobrazená (umiestnená na vhodných pozíciách vo výsledku vyhľadávania) určitá webová prezentácia ponúkajúca požadovaný obsah a informácie.

V SEM marketingu sa používajú dva marketingové nástroje.  Prvý nástroj je platená forma, kde sa využíva PPC (Pay Per Click) kampaň, čo je textová kampaň umiestnená na platených odkazoch priamo vo vyhľadávačoch. Mimo textovej platenej formy sa môže využiť aj obrázková forma v obsahovej sieti.  Zatiaľ čo druhý nástroj využíva techník, ktoré www stránku upravia vnútorne aj zvonka tak, aby sa čo najviac páčila vyhľadávačom, čo sú SEO techniky alebo tiež SEO optimalizácie.

 

 

Takže kde najefektívnejšie uplatníte internetový marketing ?

Vo vyhľadávačoch. V súčasnej dobe u nás dominujú prevažne dva vyhľadávače, je to GOOGLE a BING. Ostatné AZET, ZOZNAM a ATLAS už nemajú tak veľký podiel na slovenskom internete ako to bolo pred pár rokmi.

 

Je jasné, že najväčší počet používateľov Vás bude hľadať na Google alebo BINGu, preto je najúčinnejší internetový marketing práve na Google a BING. Ostatné vyhľadávače jednoducho nemajú dostatočný počet užívateľov alebo do značnej miery preberajú výsledky vyhľadávania z týchto dominantných vyhľadávačov. SEO Optimalizácia je jedným z hlavných nástrojov, ako prispôsobiť webovú stránku a jej obsah spôsobu vyhľadávania užívateľov a indexáciu vyhľadávačov.

 

 

 

U ktorých web stránok je vhodné využitie SEM?

Jednoducho sa dá povedať, že SEM metóda (metóda internetového marketingu) sa dá využiť na akúkoľvek stránku, ktorá má čo ponúknuť užívateľovi. Marketingové nástroje sa ale používajú predovšetkým tam, kde je potreba niečo predať. Preto sa SEM používa najmä na komerčné účely. Ale hľadiskom je určite aj návratnosť týchto investícií.

 

Napríklad sú to atraktívne či nové informácie k produktom či službám. Na internete je ale tiež veľa informácií, niektoré nie sú vhodné na zverejňovanie. Keďže neboli vytvorené za týmto účelom, ide napríklad o vnútropodnikové informácie, uchovanie a výmena dát alebo užívateľské dáta.

 


Je SEM marketing pre vás vhodným riešením ?

Zviditeľnenie webových prezentácií je kľúčové pre podniky či podnikateľov, ktorí ponúkajú určité produkty a služby. Sú teda motivovaní k ich prezentácii a propagácii. Internetový marketing je čím ďalej dôležitejší vo väzbe na rastúci význam internetu ako nástroja na vyhľadávanie informácií. Forma online marketingu má jednu veľmi dôležitú vlastnosť a to že sa nejedná sa o reklamu, ako ju poznáme z iných médií. Potenciálnym klientom nie je komerčná informácia vnucovaná. Pokiaľ má ale užívateľ o informácie záujem, je mu ponúknutý zdroj týchto informácií.

 

SEM marketing využíva všetkých služieb, smerujúcich k lepšej prezentácii a propagácii akýchkoľvek komerčných a aj nekomerčných informácií.

 


Koľko to stojí ?

V tomto ohľade je tu zásadný rozdiel od iných druhov reklamy. Cena nie je vytvorená na základe počtu zhliadnutí reklamy. Tak je tomu u v tlači, televízii alebo rozhlasovej reklame. Väčšina nástrojov SEM online marketingu spočíva vo skvalitňovaní informácií, porozumení tomu, čo zákazník skutočne hľadá a potrebuje. Cena potom závisí na zvolenej miere – čase, ktorý SEM marketingový špecialista bude venovať práve týmto činnostiam – kvalite textu, spätným odkazom, vhodná štruktúre, jednoduchosti vyhľadávania informácií, SEO Optimalizácii atď.

 

Ako na SEO optimalizáciu

V prvom rade musíte zistiť, kto sú kľúčoví užívatelia, prípadne potenciálni klienti hľadajúci informácie na webe. Sú to zásadné informácie pre to, aby sme presnejšie identifikovali ich spôsob hľadania, potreby, zvyklosti, náročnosť a pod. Skladbe cieľovej skupiny užívateľov sa potom podriaďuje rozsah, štruktúra, ovládacie prvky, kľúčové slová aj samotný obsah webu.

Podriaďte všetko potrebám svojich užívateľov !

 

Kľúčové slová – keywords

Dôležitou informáciou je, aké zadávajú kľúčový užívatelia kľúčové slová, aby vyhľadali produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Potom je nutné určiť, ktoré slová sú najčastejšie zadávané. Sú to všeobecné kľúčové slová a výsledky ich vyhľadania často obsahujú veľmi rôznorodé odkazy. Samotné výsledky sú z mnohých odborov a nútia používateľa k upresnenie zadaného kľúčového slová alebo frázy. Je teda vhodné nájsť presnejšiu kombináciu slov definujúcu rozsah pôsobnosti, produktu a služby firmy. Všeobecne platí, že čím všeobecnejšie kľúčové slovo je, tým je zložitejšie a časovo náročnejšie dostať sa na prvé miesta.

Používajte vhodné kľúčové slová !

 

Kvalitný text – copywriting

Copywriting – kvalitný text je dôležitou súčasťou webu a možno predpokladať, že v budúcnosti sa jeho úloha výrazne posilní. Pre hľadanie bude stále viac zásadná presná špecifikácia svojej požiadavky – voľba presnosti významu zadaných kľúčových slov je a bude zásadná. Pamätajte že, text na web sa píše inak ako v ostatných médiách.

Píšte jednoducho a výstižne a text štruktúrujte !

 

Štruktúra webu

Vizuálne členenie webu a grafické stvárnenie ovládacích prvkov – webdesign zohráva dôležitú úlohu pri navigácii webovým obsahom. Ak je používateľ dezorientovaný alebo nejako zneistie, okamžite stráca trpezlivosť a zvyšuje sa pravdepodobnosť jeho odchodu z webu. Preto musí byť štruktúra a ovládacie prvky dostatočne intuitívne a vizuálne príjemné. Web je potom považovaný už od prvého pohľadu ako dôveryhodný a užívatelia si potom jednoduchšie zvyknú k jeho používaniu.

Umožnite ľahkú orientáciu v obsahu webu !

 

Zdrojový kód

Je tiež dôležité nemať zbytočné chyby v zdrojovom kóde. Zdrojový kód aj kaskádové štýly musí byť validné podľa predpísaných štandardov. Ďalším predpokladom úspechu je dať do poriadku štruktúru zdrojového kódu. Nadpisy v texte musí mať hierarchiu (h1, h2, h3 atď.). Zdrojový kód potom musí korešpondovať so zvolenými kľúčovými slovami, predovšetkým svojou hustotou, váhou, umiestnením, prevedením (tučným písmom) atď .. Ďalším dôležitým prvkom je kľúčové slovo použiť v url adrese webu.

Zdrojový kód validujte a pokiaľ je to možné zjednodušte !

 

Aktuálny obsah

Vysokú dôležitosť má tiež aktuálnosť obsahu, ktorý na webovej stránke prezentujete. Ak sa nepracuje s textom a jeho kvalita a vypovedacia schopnosť sa nezvyšuje, spôsobí to stratu hodnotenia stránky a pozícia vo vyhľadávačoch bude klesať. V podstate ide o to, že vyhľadávače nepriamo nútia webové stránky k neustálemu zlepšovaniu a skvalitňovanie obsahu. Cieľom je vždy to, aby akýkoľvek užívateľ čo najrýchlejšie a najjednoduchšie našiel informáciu, ktorú hľadá.  Vyhľadávače tak vlastne napĺňajú zmysel internetu.

 

Aktualizujte a zlepšujte kvalitu obsahu pre lepšie SEO !

 

Zmysel registrácie do katalógov 

Katalógy sú webové portály kde sú tematicky, väčšinou podľa nejakých kategórii, umiestnené odkazy na webové prezentácie. Takže každý katalóg má určité kategórie, do ktorej sa registruje webová prezentácia tematicky. Obsah stránok potom musí byť v súlade s kategóriou katalógu. Registrácie v katalógoch sú veľmi dôležité pre vyhľadávače, pretože väčšina vyhľadávačov hľadá informácie práve v katalógoch. Slovenských katalógov existuje cca 60 (o ktorých viem). Niektoré sú úplne zadarmo, na niektoré zas svoj zápis môžete umiestniť jedine za určitú sumu a na určité obdobie.

 

Registrácia sa vykonáva spravidla manuálne a odsúhlasenie potom záleží na administrátorovi každého katalógu, ktorý musí skontrolovať správnosť zápisu, tiež jeho umiestnenie do správnej kategórie. Registrovať môžete do všetkých katalógov, veľmi dôležité však je, aby Vaša webová stránka bola zaregistrovaná v najznámejších katalógoch, ako sú Zoznam, Atlas, AZET.

 

 

Prečo je stále registrácia do katalógov dôležitá ?

Registrácia do katalógov je prvým krokom v budovaní spätných odkazov. Najväčší prínos je až následkom registrácie. Samotná registrácia prináša iba existenciu odkazu v nejakom katalógu, kam nepríde mnoho užívateľov. Hlavným prínosom je však fakt, že dôležité a dominantné vyhľadávače ako GOOGLE a BING dávajú váhu tomu, že niekde v internete sa nachádzajú odkazy na vaše webové stránky. Vo výsledku sú webové stránky lepšie hodnotené. To znamená, že dôveryhodnosť získaná na základe registrácií zásadne prispieva k získaniu lepších pozícií vo vyhľadávačoch. Samozrejmosťou je, že registrácia do katalógov musí ísť ruka v ruke so SEO Optimalizáciou. Inak by získaní užívatelia ľahko stratili o dobre indexované webové stránky záujem.

 

 

 

Rozdiel medzi vyhľadávačmi a katalógmi

Rozdiel medzi katalógom a vyhľadávačom je ten , že používateľ v katalógu vyhľadáva informácie na základe kategórií, prípadne abecedy. Tiež väčšina vyhľadávačov má už vyhľadávacie políčko. Po zadaní kľúčového slova sa objavia weby, ktoré majú toto políčko obsiahnuté v titulku stránky, prípadne v popisku. Vo fulltextovom vyhľadávaní sa stránky indexujú na základe obsahu celej webovej prezentácie. Každý vyhľadávač má svoje programy, ktorými prechádza celý internet, hľadá stránky a následne si ich ukladá do svojej databázy. V databáze sú uložené všetky parametre a obsah danej stránky. Po zadaní hľadaného výrazu fulltextový vyhľadávač indexuje webstránky podľa relevantnosti zo svojej databázy.

 

 

 

Rozdelenie katalógov

Katalógy je možné deliť do nasledujúcej základných skupín:

Základné katalógy, Všeobecné katalógy, Profesionálne katalógy, Regionálne katalógy, Zahraničné katalógy, Výberové katalógy, Katalógy pre firmy

Toto členenie pomáha záujemcom o registráciu smerovať svoj záujem cielene tak, aby to splnilo svoj účel čo najlepšie.

 

Stratégia linkbuildingu vám ukáže cestu

 

Čo je stratégia linkbuildingu

V rámci prípravy stratégie linkbuildingu zanalyzujem odkazový profil vášho webu a webov vašich konkurentov. Posúdim vašu odkazovú popularitu a nájdem nový potenciál a priestor pre jej ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie. Ukážem vám pokročilé spôsoby a možnosti získavania kvalitných spätných odkazov s prihliadnutím k špecifickým potrebám vášho webu.

 

 

Čo vám stratégia linkbuildingu prinesie

Rozhodujete sa, či má pre vás linkbuilding zmysel a v akej forme a intenzite sa mu máte venovať? Pomôžem vám urobiť si obraz o vašom postavení v rámci trhu v porovnaní s konkurenciou, vyhodnotím vaše doterajšie linkbuildingové aktivity a posúdim vaše ciele. Stratégiu linkbuildingu je vhodné vypracovať aj vtedy, ak sa už linkbuildingu venujete a radi by ste sa pustili aj do jeho pokročilejších metód.

 

 

Ako vyzerá obsah stratégie

Stratégia linkbuildingu je dokument zložený z troch častí. V úvode zanalyzujem váš súčasný odkazový profil, posúdim ho z hľadiska kvantity i kvality. Zameriam sa na faktory, akými sú relevancia odkazov, texty spätných odkazov, cieľové stránky, ich umiestnenie na stránkach, rôznorodosť odkazového portfólia a jeho vývoj v čase.

V druhej časti sa zameriam na situáciu na trhu vo vašom odvetví. Posúdim odkazové portfóliá webov, ktoré vy sami považujete za najväčších konkurentov, alebo sa ako konkurenti javia na základe výsledkov vyhľadávania najdôležitejších fráz a kľúčových slov. Urobíte si tak obraz o postavení klienta a situácii na trhu. Odhalím špecifiká vášho odvetvia a možné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť.

Na základe týchto poznatkov získate odporúčanie, do akej miery a v akej intenzite a forme sa linkbuildingu venovať. Navrhnem vám súhrn jednorazových i dlhodobých aktivít a ukážem vám zaujímavé príklady z praxe, ktoré pomôžu vaše odkazové portfólio efektívne rozvíjať.

Kľúčové slová a ich dôležitosť

Už v názve zdôrazňujem dôležitosť výberu správnych kľúčových slov charakterizujúcich obsah stránky. Kľúčové slovo je termín, ktorý sa používa pre slová na webstránke. Mali by byť zhodné s kľúčovými slovami, ktoré napíšu do vyhľadávača používatelia hľadajúci informáciu.

 

Ak sú teda potenciálnymi používateľmi stránky povedzme veterinári, píše odbornou terminológiou. Ak sú nimi študenti, použije aj trochu slangu, podľa toho, z ktorej oblasti pochádzajú. Kľúčové slová môžu byť v texte dokumentu, texte spojení, prípadne v hlavičke html dokumentu v rámci meta prvkov. Výber správnych kľúčových slov patrí k dôležitej SEO strategii.

 

Je dôležité si pamätať, že výber kľúčových slov by mal byť založený skôr na kvalite ako na kvantite. Relevantnejšie kľúčové slová poskytnú aj lepšie SEO výsledky. Preto pri výbere kľúčových slov berieme do úvahy aj také faktory, ako sú relevancia, hľadanosť a konkurenčnosť.

 

Relevancia 

Niekedy je ťažké odhadnúť, ktoré kľúčové slová pritiahnu na našu stránku najviac návštevníkov. Zistíme to až pri analýze ich správania na stránke. Preto treba investovať prostriedky na monitorovanie analýzy správania návštevníkov, ktoré nám ponúka napríklad systém NAJ.sk. Systém umožňuje presne zistiť, vďaka ktorým slovám alebo frázam prichádzajú používatelia na webstránke a ktorí z nich na ňom aj nakúpia. Hodnotu však môžu mať aj kľúčové slová, ktoré privedú návštevníkov iba pre informácie alebo doplnkový obsah. Takéto kľúčové slová označujeme ako laterálne a pomáhajú zvyšovať popularitu webu.

 

Hľadanosť

Často hľadané frázy privedú na web väčší počet zákazníkov, ale majú zase aj väčšiu konkurenčnosť. Mnohé zo spomínaných nástrojov na určovanie kľúčových slov uvádzajú aj ich hľadanosť používateľmi. Graficky vyjadruje popularitu kľúčového slova aj nástroj Google AdWords.

 

Konkurenčnosť

Kvantitatívny odhad konkurenčnosti získame veľmi jednoducho pomocou tzv. indexu efektívnosti kľúčových slov (KEI -Keyword Effectiveness Index). Meria sa podielom hľadanosti slova a počtom nájdených stránok. Vyjadruje teda, ako efektívne je kľúčové slovo pre našu stránku. Čím je vyššia hodnota KEI, tým je slovo vhodnejšie pre optimalizáciu. Ak je index 0-10 znamená to, že kľúčové slovo je nevhodné pre našu stránku. To znamená, že mnoho iných stránok používa to isté slovo a tak sa pri vyhľadávaní môžeme ocitnúť na nevýhodnej pozícii. Index 10-100 sú pre stránku vhodné kľúčové slová, ešte lepšie je hodnotenie 100-400. Ak dosiahneme index nad 400 znamená to, že naša stránka sa určite ocitne medzi prvými nájdenými stránkami. KEI umožňuje zistiť aj nástroj Wordtracker.

 

KEI

má veľký význam, pretože na mnohých webstránkach sú nevhodné slová, ktoré nevystihujú predmet ich činnosti. Buď sú to slová príliš širokého významu, alebo slová, ktoré nevystihujú presne obsah stránky. Ak vyberiete správne kľúčové slová, používatelia vašu stránku nájdu. Následne si môžu kúpiť tovar, prípadne objednať službu, zapísať sa na odoberanie spravodaja a pod. Bohužiaľ veľa vlastníkov webstránok je ochotných venovať obrovské finančné prostriedky na flashové animácie, grafické vylepšenia, venujú príliš veľa pozornosti na grafický vzhľad stránky a zabúdajú na správny výber kľúčových slov ako jeden z najdôležitejších aspektov nájditeľnosti webstránky.

 

Najdôležitejšou súčasťou vyhľadávacieho nástroja je robot, ktorý potrebuje textové informácie, pretože nedokáže čítať obrázky, flash, JavaScript a ďalšie technológie. Znamená to, že čím viac relevantného textu je na stránke, tým lepšie. Dôležitým pravidlom pri výbere kľúčových slov je neopakovať sa.

 

Už neplatí, že čím viac kľúčových slov, tým má stránka vďaka lepšej zhode vyššie šance umiestniť sa na prvých miestach vo výsledkoch. Práve naopak, čím väčšia diverzita textu, tým je pravdepodobnejšie, že zasiahneme používané kľúčové slová. Aby text pôsobil prirodzene, je dôležité používať synonymá, analógie, metafory či príklady, tak ako je to v bežnom texte. Nebude tak zaujímavý iba z pohľadu SEO, ale bude aj čítavý pre používateľa.

 

 

 

Marketingový slovník


301 Redirect

Stavový kód (response code), ktorým server hlási, že daná URL bola trvale presmerovaná na inú stránku. Využíva sa predovšetkým, v situáciach ,keď odstránim obsah z webu.

 

404

Ide o stavový kód, kde na zadanej URL nebol nájdený obsah. Jednou z možnosti je že uživateľ napísal nesprávne URL, alebo obsah bol zmazaný a URL nebolo presmerované.

 

A/B testovanie

Konverzný pomer stránky ovplyvňuje celkovú výkonnosť kampane. Ak má kampaň slabé výsledky, treba sa pozrieť na to, či a ako by sa dal vylepšiť konverzný pomer. Na to slúži A/B testing, kedy upravujeme rôzne časti stránky a sledujeme, aký efekt to malo. Niekedy stačí zmena farby tlačidla alebo zmena textu nadpisu a konverzný pomer sa zvýši. Na A/B testing existujú aj rôzne automatické nástroje. Predstavte si to napríklad s obchodom. Jeden týždeň umiestnite tovar vo variante „A“ a sledujete, koľko ľudí zo 100 nakúpilo. Ďalší týždeň regály (prvky na stránke) popresúvate a opäť sledujete. Následne zistíte, ktoré umiestnenie sa ukázalo ako výhodnejšie, teda počas ktorého sa nakúpilo viac. Takto „A/B“ testujete, kým nie ste s výsledkom spokojný.

 

AdWords

Základom príjmov spoločnosti Google je reklama. Preto prevádzkujú najväčšiu reklamnú platformu na svete. Primárne funguje na princípe platby za kliknutie. Adwords obsluhuje reklamy vo vyhľadávaní, ale aj v obsahovej sieti Google Adsense. Pri plánovaní reklamnej kampane si vyberáte kľúčové slová, o ktoré máte záujem. Vaša reklama sa následne zobrazuje, ak sa vyhľadáva dané kľúčové slovo. Predstavte si, že máte obchod v obchodnom centre. Pri vchode stojí človek (Google Search), ktorý sa návštevníkov pýta, čo hľadajú (kľúčové slová). Ak to máte zaplatené, prvý spomenie váš obchod a až potom ostatné, ktoré sú síce v obchodnom dome, ale neplatia si za „zvýraznenie“.

 

Adsense

Google v rámci reklamnej platformy Adwords vytvoril aj možnosť umiestniť si „Google reklamy“ na rôzne iné webové stránky (nielen v rámci Googlu), bežným majiteľom webov. Umožnili získavať provízie z kliknutí na reklamné kampane, ktoré sú v prevádzke v Google Adwords. Ak máte webovú stránku, môžete sa registrovať do Google Adsense, umiestniť na svoju stránku reklamy a získavať provízie za kliky. Predstavte si, že máte billboardy. Viete, že časť z nich predáte klientom „priamo“ ale tiež viete, že ich môžete ponúknuť reklamnej platforme, ktorá na ňu umiestni reklamy a vy sa o nič nemusíte starať. Už len profitujete spoločne s reklamnou platformou.

 

Analytics

Je nástroj na analytiku webu. Na stránku si nasadíte meracie kódy, ktoré zabezpečia záznam pohybu a aktivít na vašej stránke. Základom je analýza návštevnosti, no pre pokročilých používateľov ponúka komplexnú analytiku webu. Predstavte si, že máte v obchode neviditeľného človeka, ktorý sleduje všetkých návštevníkov. Vie, odkiaľ prišli, čo robia, čo a za koľko nakúpili. Je už len na vás, ako vedomosti neviditeľného človeka využijete.

 

ALT tag

Atribút HTML kódu sa zvyčajne používa v obrázkoch na webstránke. Je to náhradný text za obrázok, ktorý sa zobrazí používateľom, ktorí nemôžu alebo nechcú zobrazovať v vyhľadávači obrázky. ALT by mal byť vždy vyplnený a obsahovať popis obrázka.

 

Anchor text

Text odkazu. Jedna sa o odkaz ktorý nenechame len tak na stránke, ale nahradíme ho textom, ktorý lepšie vystihuje,čo uživateľ po kliknutí na odkaz nájde. Správna optimalizácia textu má veľmi pozitívny vplyv na hodnotenie-Rank webu vyhľadávača.

 

Black Hat SEO

Jedna sa o nekalé praktiky SEO optimalizácie s cieľom získania dobrej pozície vo vyhľadávači. U týchto technik je veľke riziko že vaša stránka bude penalizovaná a hrozí napr vymazanie z indexu a tým pádom váš web stratí dobrú pozíciu. Medzi tieto praktiky patrí: Spamovanie kľúčových slov, biely text, skryté linky, doorway pages, maskovanie-cloaking a zrkadlové stránky.Opakom týchto technik sú tzv.White Hat SEO.

 

Cloaking – maskovanie

Patrí medzi Black hat SEO. Spočíva vo vytvorení rozdielnych stránok pre vyhľadávače od tých, čo sú potom predkladané používateľom.

 

CMS- Content Management System

Táto skratka skrýva pojem content management system. Ide o systém, na základe ktorého ovládate obsah na svojej stránke. Funguje to tak, že sa prihlásite do CMS a cez administračné rozhranie pridávate a editujete obsah. Je to zjednodušený nástroj na to, aby aj ne-programátor vedel spravovať webové stránky.

 

Cookie

Cookie sleduje uživateľa v online prostredí. Umožňuje tak analýzu správania uživateľov na webu a na presnejšie zacielenie reklamy.

 

CPC – Cost per Click

Cena za kliknutie, najčastejšie používané pri reklame na internete, kde inzerent platí iba za to, že niekto na inzerát klikol napr Google AdWords.

 

CPA- Cost per Acquisition

Ide o cenu za akvizíciu. Je to jedna z dôležitých metrík pre meranie efektivity daného marketingového kanála. Počíta sa veľmi jednoducho – celkové náklady na propagáciu na určitom kanáli vydelíme počtom konverzií a získame výsledné CPA.

 

CPM – Cost per Impression

Cena za tisíc (spravidla) zobrazení inzerátu, model platenia internetovej inzercie, ktorý nehľadí na efektivitu. Veľmi často je lepšie použiť CPC alebo platenie za prekliknutie.

 

CTA – call to action

Výva k akcii. Ide zvyčajne o (tlačítko ), ktorý vyzýva návštevníka webu k nejakej akcii. Môže to byť objednávka, nákup alebo prihlásenie k newsletterom..

 

CTR – Click through Rate

Miera preklikov. Počet kliknutí na reklamu delené počtom zobrazení dostaneme CTR.

 

Digitálny nomád

Je cestovateľ, ktorý využíva, tzv. prácu na diaľku.Pracujú na cestách. Digitálni nomádi využívajú internet a moderné technológie k tomu, aby generovali online príjem.Tento životný štýl umožňuje pracovať, byť nezavislý a slobodne cestovať.

 

Doorway page

Webová stránka vytvorená za účelom dobrého umiestnenia vo vyhľadávači na jedno kľúčové slovo. Obvykle vedie rýchlo k CTA a používateľa presmeruje na iný web. Patri medzi Black Hat SEO techniky.

 

Email marketing

Samozrejme, okrem SPAMu existujú aj regulérne spôsoby komunikácie využívajúcej e-mail ako médium. Základom je dobrovoľné zapojenie návštevníka do zoznamu, na ktorý sa mailing / newsletter posiela. Teda ideálne na odber noviniek eshopu, akcií, zliav, upozorňovanie na nové články a podobne.

 

Impresia – impresion

Počet zobrazení. Uvádza sa obvykle u platenej online reklamy. Od počtu videní reklamného formátu, napríklad flash bannera sa potom odvíja cena za reklamu

 

Keyword tool

Pre SEO aj SEM sú dôležité kľúčové slová. Google vám rád poradí, ktoré sa vyhľadávajú, kedy a v akom množstve. Tiež vám rád ukáže aj nové nápady. Všetko kvôli tomu, aby ste vedeli kampane a stránky lepšie prispôsobiť pre reklamné kampane, SEO a SEM.

 

Kľúčové slová

Každý projekt má svoju tematickú oblasť a k nej sa viažu určité kľúčové slová. Ak predávate topánky, vaše kľúčové slová sú „topánky, topánky nike, topánky puma“ a podobne. Kľúčové slová sa používajú v rámci SEO optimalizácie a aj pri PPC kampaniach. Pri nastavovaní a optimalizovaní kampane využívate práve kľúčové slová na to, aby ste získali návštevnosť, ktorú potrebujete.

 

Konverzný cieľ – konverzia

Môže ním byť prakticky čokoľvek, co si stanovíte. Môže ním byť prečítanie článku, registrácia, nákup, objednávka atď. Detailne je možné konverzie sledovať v nástroji Google Analytics.

 

Konverzný pomer

Percentuálne vyjadrenie pomeru medzi počtom dosiahnutých konverzných cieľov a počtom unikátnych návštevníkov webu.

 

KPI – Key Performance Indikator (Kľúčové ukazovatele výkonnosti)

Napr. počet návštevníkov na webu alebo počet LIKE na sociálnych sieťach niesu dobré KPI, pretože ich rast nemusí vôbec súvisieť s rastom konverzií.

 

Landing page

Landing page je stránka na ktorú sa návštevník dostane po kliknutí na reklamné prepojenia (napríklad PPC inzerát, bulletin, banner) vedúce na webovú lokalitu z iných stránok. Landing page býva často stránka úvodná alebo stránka s konkrétnym produktom. Landing page by mala byť navrhnutá predovšetkým tak, aby zaistila webovej lokalite konverznú akciu, teda previesť plateného návštevníka na zákazníka.Tieto stránky by mali primäť návštevníka k požadovanej akcii a priviesť čo najviac cielených návštevníkov

 

Lead generation

Tento pojem pojednáva o modeli resp. procese fungovania kampane/projektu. Ak je niečo zamerané na „lead generation“ je to zamerané na jasný cieľ – získavanie kontaktov, vyplnených formulárov, mailov a podobne. Tie sa neskôr môžu obchodne spracovať na predaje. Často tak fungujú kampane napr. pri bankách – zbierajú „leady“ na potenciálnych zákazníkov, ktorých potom oslovujú.

 

Linkbuilding

Tento pojem sa úzko viaže s optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO). Jedným s off-page faktorov sú spätné odkazy. Teda Google zisťuje, či na vás niekto odkazuje. Ak áno, znamená to, že máte zaujímavý obsah a tak vás posunie vo vyhľadávaní na vyššie, lepšie pozície. Toto vysvetlenie je extrémne zjednodušené, ale je to približne tak. Linkbuilding sa zaoberá získavaním takýchto odkazov. Či už prirodzene, nákupom, alebo black-hat (zakázanými) technikami.

 

Long Tail

Longtail je typ kľúčového slova, respektíve frázy z nich zložená, obvykle 3 a viac slov. Sú úzko zamerané, konkrétne, dlhšie a menej hľadané slovné spojenia. Môže, napríklad, ísť o zadanie presného názvu výrobku. V SEO sa často používa termín „nájsť svoj dlhý chvost“. Ide o techniku, kedy návštevnosť stránok zvyšujeme optimalizáciou práve na tieto veľmi konkrétne dopyty vzhľadom na tému stránok. Longtailové slová však majú väčšinou výrazne vyššiu mieru konverzie, tzn. že privádzajú vysoko cielených návštevníkov, u ktorých je vysoký predpoklad, že urobia požadovanú konverziu.

 

Miera opustenia stránky (Bounce rate)

Z rôznych analytických nástrojov (napríklad aj Google Analytics) viete zistiť, koľko percent ľudí opustilo vašu stránku hneď po prvom vstupe a ako dlho na nej ostali. Ak sa návštevníci neprekliknú ďalej na podstránky, alebo okamžite (do pár sekúnd) stránku opustia, je na nej chybný obsah. Človeka musí stránka zaujať a mal by si ju „preklikať“. Predstavte si, že máte obchod s oblečením. Musíte merať, koľko ľudí príde do obchodu a koľko z nich sa ani nepozrie do regálov. Tiež musíte merať, ako dlho v obchode ostávajú. Čím menej ich hneď odíde a čím dlhšie ostanú, tým viac nakúpia.

 

Pagerank

Page rank je aktuálne už nefungujúca metrika, ktorú publikoval Google pre rôzne stránky na internete. Page rank vyjadroval, aká silná je stránka podľa vyhľadávača. Čím vyšší Page Rank, tým by mala byť stránka kvalitnejšia. Posledných pár rokov sa ale Page Rank neaktualizoval. Existujú však veľké pochybnosti o tom, aký vplyv má dnes a aký ho mal v minulosti.

 

Plug-in

Viaceré systémy podporujú pridávanie nových funkcionalít a vylepšení. Presne na to slúžia plug-iny. Napríklad v systéme WordPress si viete pluginmi prispôsobiť celú stránku. Pridať iné komentáre, prvky na zdieľanie na sociálnych sieťach a podobne.

 

Reklamná sieť

Tento pojem poznáme aj z „offline“ života. Takmer všetky reklamné billboardy pri cestách patria do reklamnej siete. Reklamné siete spájajú veľké množstvo mediálneho priestoru a ponúkajú ho inzerentom. Výhoda je, že inzerent môže nakúpiť priestor rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie, ako keby ho nakupoval „po jednom“.

 

Remarketing

Remarketing je metóda cielenia internetovej reklamy na určitú, dopredu definovanú skupinu, ktorá už prišla do kontaktu s vaším produktom (napr. návštevou webovej lokality). Medzi základné stratégie remarketingu patrí oslovovanie všetkých skupín (používateľov), skupín návštevníkov určitých kategórií webovej lokality či oslovovanie s vylúčením súčasných zákazníkov.Ak nechcete strácať návštevníkov, ktorí už váš e-shop navštívili, je remarketing jedným z najlepších nástrojov, ktorým sa im pripomeniete. Ľuďom, ktorí už raz boli na vašom e-shope, sa určitý čas budú zobrazovať reklamy na váš obchod.Remarketing se zriedka používa i ako výraz pre emailové kampane zacielené na znovu oslovenie už získaných zákazníkov, ktorí napr. opustili košík bez uskutočnenia objednávky.

 

Responsive design – responzívny dizajn

Prístupy na webovú lokalitu pomocou dotykových telefónov a tabletov tvoria na konci roku 2015 nezanedbateľné percento z celkového počtu návštev Spôsob zobrazenia webovej lokality a jej ovládania sa na týchto zariadeniach značne líši od klasických stolových počítačov alebo notebookov. Webová lokalita určená iba pre klasické počítače je na tabletoch a dotykových telefónoch zle ovládateľná. V minulosti niektoré spoločnosti vytvárali kópie svojich materských webových lokalít, ktoré boli určené pre mobilné zariadenia.

 

ROI – return of investment

Return Of Investment, česky návratnost investice je jednou z nejdůležitějších metrik pro váš business. Vypočítá se tak, že od tržeb odečtete náklady. Když podobný výpočet uděláte jen pro jeden marketingový kanál, získáte jeho ROI, které můžete porovnat s ostatními a zjistit tak skutečnou efektivitu.

 

RTB

Real-time-bidding je pomerne pokročilá a nová technológia na nákup reklamných bannerov. Ide o aukciu v reálnom čase, kedy si inzerent nastaví maximálnu cenu za impresiu (zobrazenie) bannera a systém sám určuje, kde sa zobrazí. Viac si o tom povieme v samostatnom dieli akadémie, pretože na túto tému nič nenadväzuje.

 

SEO – search engine optimization

SEO (Search Engine Optimization) je spôsob, ako vytvoriť nové, či upraviť existujúce webové stránky najlepšie tak, aby obsah aj tvar boli vhodné pre automatizované spracovanie pre internetové vyhľadávače. Účelom SEO je získať vo výslednom hľadaní vo vyhľadávačoch pre webové stránky vyššie pozície, ktoré presne zodpovedajú náplni daných webových stránok. Poznáme ONsite a OFFsite SEO.Dôležitými súčasťami sú Nadpis, popisy(h1-h4) a kľúčové slova. Ich obsah musí byť unikátny.

 

SEM

Vyhľadávanie v Google môže slúžiť na získanie veľkej návštevnosti na váš projekt. Search engine marketing sa zaoberá tým, ako čo najefektívnejšie túto návštevnosť získať. V rámci Google sa na to používa reklamná platforma Google Adwords, kde si zaplatíte za kliknutia na reklamu podľa toho, aké kľúčové slová zvolíte. Je to rýchly, ale platený spôsob získavania návštevnosti.

 

SERP

To, čo sa vám zobrazí po zadaní slova do vyhľadávania, sa volá Search Engine Result page, v skratke SERP. Teda výsledky vyhľadávania. Zobrazujú sa tu reklamné odkazy (až 7) a prirodzené odkazy (10).

 

Sidebar

Je to ľavá alebo pravá časť stránky. Väčšinou sú tam bannery, navigačné menu, prípadne panel s Facebook stránkou.

 

SMO (Social media optimization)

Optimalizácia pre sociálne siete. Popisuje techniky optimalizácie pre komunitné a sociálne webové lokality (Facebook, Twitter). Ide v podstate o vytváranie publicity obsahu vašej webovej lokality pomocou sociálneho média. Z metód SMO je možné menovať záložkovanie, pridávanie RSS zdrojov či vedenie kampane priamo na Facebooku či Twitteri.

 

Social media marketing

Marketing na sociálnych sieťach používajú mnohé e-shopy a firmy na propagáciu svojho webu a produktov. Na základe sociálnych sieťach tak budujú vzťahy s novými a potencionálnymi zákazníkmi a tiež budujú značku v digitálnom priestore. Medzi najpopulárnejšie sociálne siete patria Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn, pomocou nich môžete komunikovať so zákazníkmi priamo.

 

Trends

V Google Trends si môžete pozrieť, ako sa rôzne kľúčové slová vyhľadávajú v čase. Kedy viac a kedy zas menej. Dá sa podľa toho plánovať mediálna a marketingová stratégia a predpokladať, kedy a čo bude na používateľov „zaberať“. Všeobecný záujem o rôzne aktivity a akcie je priamo úmerný počtom vyhľadávaní. Teda ak sa napríklad vyhľadáva pojem „zimné pneumatiky“ najviac v novembri, viete, kedy máte spúšťať kampaň a kedy sa táto téma začína riešiť.

Marketingový mix

 

Marketingový mix označuje spojenie štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré firma používa na dosiahnutie svojich cieľov. Tento model vyvinul Neil Borden okolo roku 1949, kedy začal prvýkrát používať toto slovné spojenie.

 

Marketingový mix prezentuje strategickú pozíciu produktu na trhu pomocou štyroch parametrov:

 

Výrobok – ktorý uspokojuje potreby zákazníka a označuje nielen samotný výrobok alebo službu ale aj sortiment, kvalitu, dizajn, obal, image výrobcu, značku, záruky, služby a ďalšie faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa rozhodujú o tom , ako produkt uspokojí jeho očakávania.

 

Cenu –  hodnotu výrobku pre zákazníka, vyjadrenu v peniazoch, za ktorú sa produkt predáva. Zahŕňa aj zľavy, termíny a podmienky platenia, náhrady alebo možnosti úveru.

 

Propagáciu – najviditeľnejšia časť marketingového mixu sa zaoberá propagáciou výrobkov alebo služieb. Teda kde a ako sa bude produkt predávať, vrátane distribučných ciest, dostupnosti distribučnej siete, predajného sortimentu, zásobovania a dopravy. V tejto časti sa tiež najviac uplatňuje internetová reklama a väčšina mojich služieb.

 

Distribúcia – premiestnenie výrobku od výrobcu k zákazníkovi. Ako sa spotrebiteľ o produkte dozvie (od priameho predaja cez public relations, reklamu a podporu predaja).